MOLNÁR ANDRÁS

 

 

BATTHYÁNY LAJOS GRÓF
ÉS AZ ŐSEI
*

 

----------------------------------------Batthyány Lajos gróf rendkívül büszke, öntudatos és magabiztos személyiség volt, ezt fejezte ki a jelmondata is: "Saját utamat járom." Egyéni képességei, ismeretei és tapasztalatai mellett családi körülményei - a Batthyányak történelmi neve, vagyona és hagyományai - szintén jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a főrendi ellenzéket 1839-ben megszervező, majd az 1840-es években az egyesületi mozgalom élére álló főúr 1846-47-ben a magyar liberális reformellenzék pártelnökévé, 1848 tavaszán pedig az első felelős kormány miniszterelnökévé válhatott.
-----A császári titkosrendőrség már 1840-ben - röviddel Batthyány Lajos politikai színre lépése után - hangsúlyozta, hogy a gróf jelentős mértékben nevének és családja rangjának köszönheti tekintélyét, befolyását. Kossuth Lajos 1842-ben akként méltatta Batthyányt, hogy a "nevéhez nagyszerű históriai emlékezetek" kötődnek, 1847-ben pedig "egy szeplőtlen históriai nevű család ivadéka"-ként jellemezte. Batthyány "történelmileg nagy neve" - mint súlyosbító körülmény - szóba került 1849-ben, az ellene folytatott hadbírósági eljárás során is.
-----Batthyány Lajos gróf születésekor családja már mintegy 400 éves múltra tekinthetett vissza, ő maga pedig a hírneves família tizennegyedik generációjának volt a tagja. A Batthyányak ősei a középkori Rátót nemzetség kővágóörsi (pontosabban felsőörsi) ágához tartoztak. Ebből a Zala megyei ágból származott Kővágóörsi "Kis" György esztergomi várnagy, aki 1397-ben zálogként, két évvel később pedig adományként kapta meg Zsigmond királytól a család névadó birtokát, a Fejér megyei Battyánt, majd György fiai, Albert és László felvették, illetve meghonosították a Batthyány nevet.
-----A família tagjai közül elsőként Albert unokája, az 1452 és 1520 között élt Batthyány I. Boldizsár viselt magas országos méltóságokat, 1481-ben ő kapta Mátyás királytól a család közismert - és 1500 decemberében II. Ulászló által is megerősített - címeradományát. A kiterjesztett szárnyú fehér pelikán, mely csőrével a mellét tépve, vérével a fiókáit táplálja, a megújulás ősi, egyetemes szimbóluma, egyúttal szemléletes megjelenítése annak az önfeláldozásnak is, amellyel a família számos tagja - szinte minden generációban akadtak ilyenek - a tágabb közösség, az ország, a nemzet egészének ügyét szolgálta. Ez jutott kifejezésre a család későbbi jelmondatában is: "Hűséggel és bátorsággal."
-----A címerszerzést követően öt generáción át, egészen az 1630-ban grófi rangot nyert Batthyány I. Ádámig egyetlen főága volt a famíliának, az ő fiaitól azonban kettéágazott a családfa. Az idősebb fiú, Batthyány II. Kristóf leszármazottai idővel a legmagasabb állami, katonai és egyházi méltóságokat viselték, hatalmas vagyont gyűjtöttek és hercegi címet nyerve hitbizományt alapítottak, míg a fiatalabb Batthyány I. Pál leszármazottai szerényebb vagyont szereztek, alacsonyabb tisztségeket töltöttek be, és mindvégig grófok maradtak. Batthyány Lajos miniszterelnök nem a család legjelentősebb történelmi személyiségeket felvonultató hercegi, hanem az utóbbi, grófi ágából származott.
-----Az 1629-től 1674-ig élt Batthyány I. Pál gróf és felesége, gróf Illésházy Kata két fiának egyike volt az 1728-ban elhunyt Batthyány I. Zsigmond gróf, akinek feleségétől, gróf Gallenberg Izabellától származó négy fia közül II. Zsigmond gróf - aki 1712. február 20-án született és 1777. október 8-án halt meg - alapította a család grófi ágának úgynevezett zsigmondi ágazatát. Batthyány II. Zsigmondnak és nejének, gróf Lengheimb Rózának két fia volt, az egyikük, az 1739. október 24-től 1804. március 30-ig élt Batthyány Miksa (Maximilián) gróf lett Batthyány Lajos miniszterelnök nagyapja. Miksának ugyancsak két fia született feleségétől, Flässer Magdolnától: Ferenc, aki fiatalon halt meg 1803-ban, és 1777. április 10-én József Sándor gróf (Batthyány Lajos gróf apja), aki testvére elhunyta után Miksa vagyonának egyedüli örököse lett, ám azt nem sokáig élvezhette, mert alig 35 évesen, 1812. július 13-án meghalt.
-----Házasságaikkal természetesen a Batthyányak is igyekeztek elősegíteni a család társadalmi érvényesülését és gazdagodását. A grófi rangemelés előtti első nemzedékek országhatáron belüli, jobb módú köznemesi családokból házasodtak. Az első nevezetes, történelmi nevet viselő feleséggel az 1588-ban elhunyt Batthyány III. Boldizsár büszkélkedhetett: ő a szigetvári hős, Zrínyi Miklós lányát, Dorottyát vette feleségül. Fia, Batthyány II. Ferenc feleségének, a cseh arisztokrata családból származó, művelt és lelkes protestáns Lobkovitz Poppel Évának történelmi szerep jutott: saját gyermekei mellett ő nevelte férje elárvult unokaöccseit, Zrínyi Miklóst, a későbbi költőt és hadvezért, valamint annak testvérét, Pétert is.
-----Batthyány II. Ferenc és Poppel Éva fiától, a mágnási címet nyert Batthyány I. Ádámtól kezdődően négy generáción át grófi családokból házasodtak Batthyány Lajos ősei, méghozzá egyetlen kivétellel - Batthyány II. Pál felesége a magyar Illésházy Kata grófnő volt - a birodalmi arisztokráciából. Batthyány I. Ádám II. Ferdinánd császár lányainak udvarhölgyét, az előkelő Formentin Auróra grófnőt vette el feleségül, míg unokája, Batthyány I. Zsigmond a Gallenberg, dédunokája, II. Zsigmond pedig a Lengheimb grófi családból választott társat magának. Batthyány Lajos nagyapja és apja, Miksa és József Sándor gróf részben szakított e hagyománnyal, mivel közrendű, ám nem magyar, hanem osztrák és horvát származású családból házasodott. (Miksa Flässer Magdolnát, míg József Sándor gróf Skerlecz Borbálát vette el feleségül.)
-----A család zsigmondi ágazatának - de talán az egész grófi ágnak is - legrangosabb házasságát maga Batthyány Lajos, a későbbi miniszterelnök kötötte 1834. december 4-én, feleségül véve a cifferi Zichy Károly gróf lányát, Antóniát. A Zichyeket a legjelentősebb magyar főnemesi famíliák között tartották számon, ráadásul Zichy Károly felesége a Batthyány családból származott, és a dúsgazdag, ám fiúörökös nélküli Batthyány Nepomuk János, torontáli főispán leánya volt. Batthyány Nepomuk János nagyapjának, Batthyány I. Zsigmondnak ugyanúgy az ükunokája volt Batthyány Lajos, mint Zichy Antónia, a gróf tehát valójában saját unokatestvérét vette el feleségül.
-----Batthyány Lajos gróf alapvetően kétféle jogcímen jutott hozzá birtokaihoz. 1831. február 10-én, 24. életévét, azaz a nagykorúságot elérve kapta meg apai örökségét, a szalónaki uradalom kivételével, mely csak három évvel később, anyja 1834. október 24-én, Bécsben bekövetkezett halála után lett az övé. A Vas megyei apai örökségből a szalónaki uradalom volt a legrégebb óta a család kezén: még Batthyány I. Ferenc nyerte 1527-ben királyi adományként. A dobrai uradalom 1607 óta volt a Batthyányaké, Lobkovitz Poppel Éva hozományaként jutottak hozzá. A tótmaráci uradalmat 1770 körül már Batthyány Lajos dédapja, II. Zsigmond tulajdonában találjuk, míg az ikervári uradalmat a nagyapa, Miksa vásárolta meg, valamikor a XVIII. század utolsó évtizedeiben. A stájerországi burgói (pontosabban Burgau-i) uradalomhoz, és a horvátországi (Varasd megyei) banskidvori uradalomhoz - több kisebb részbirtok, így pl. az ősi Fejér megyei Szabadbattyán mellett - akkor jutott hozzá Batthyány Lajos, amikor 1842-ben a mellékági örökösök között osztották szét az említett, magtalanul elhunyt Batthyány Nepomuk János torontáli főispán birtokait. (A banskidvori uradalom Batthyány I. Zsigmond felesége, Gallenberg Izabella grófnő hozománya volt, míg a burgói uradalmat I. Zsigmond fia, III. Ádám vásárolta Stájerországban.)
-----Ami a família gazdálkodását illeti, Batthyány Lajos felmenői közül az utolsó közös ős, a más téren is kiváló szervezőképességgel rendelkező Batthyány I. Ádám kitűnő gazdának bizonyult, birtokain nagy gondot fordított a gazdálkodás megszervezésére a XVII. század derekán. A korabeli nagybirtokok gazdasági adminisztrációjához képest igen fejlett írásbeliséget vezetett be az uradalmaiban, tiszttartóit részletes utasításokkal látta el, és pontos jelentéseket kért tőlük. A későbbi miniszterelnökhöz sokban hasonlító gazda volt Batthyány I. Zsigmond unokája (Zichy Antónia nagyapjának testvére), az 1814-ben elhunyt Batthyány Károly gróf, aki stájerországi uradalmában, Burgau mezővárosban angol mintára pamutfonó gyárat alapított; állítólag ez volt a Habsburg monarchia első fonógyára. Batthyány Károly részvényese volt a bácskai Ferenc-csatornának és a Károlyvárostól Fiuméig vezető útnak is; uradalmait pedig igyekezett korszerűsíteni, gazdaságát gépesítette és jelentős szarvasmarha-tenyésztést folytatott.
-----Batthyány Lajos apja, József Sándor gróf ugyancsak rövid ideig, mindössze nyolc évig (1804 és 1812 között) volt gazdája a birtokainak, azokon azonban így is jelentős fejlesztéseket, illetve modernizációt hajtott végre. Annak érdekében, hogy egybefüggő nagyüzemet alakítson ki, elvégezte a tagosítást - ennek eredményeként alakult ki például az ikervári uradalomban a péterfai és csomaházi allódium - és majorsági épületeket, a Rába folyó mentén pedig malmot, hidat és töltést, illetve utat építtetett. Halála után gazdátlanná váltak a milliós értékű uradalmak, és jelentősen csökkent a jövedelmük. Amikor fia, Batthyány Lajos gróf csaknem két évtizednyi visszaesést követően, 1831-ben átvette a szétzilált gazdaság irányítását, rendkívül tudatosan fogott hozzá birtokainak racionalizálásához. Vetésforgót alkalmazott, áttért az istállózó állattartásra, takarmány- és kapásnövényeket termesztett, eperfákat ültetett, hogy selyemhernyót tenyésszen és selymet gombolyítson, végül pedig cukorrépát vetett, és ikervári birtokán cukorgyárat alapított. Mindezt alig hét-nyolc év alatt érte el, magánéletét tekintve tehát kifejezetten sikeres "gazda", illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozó lehetett. Batthyány Lajos a gazdaság fejlesztésének köszönhetően viszonylag rövid időn belül úrrá lett az anyjától örökölt hatalmas adósságokon, eredményesen stabilizálta anyagi helyzetét. Szemere Bertalan visszaemlékezése szerint a gróf a későbbiekben "igen pontos háztartást" vitt, évente mindig az előző esztendő félretett jövedelmét használta fel kiadásainak fedezéséhez.
-----Batthyány Lajos ősei leginkább harctéri vitézségükkel alapozták meg a család felemelkedését, katonai szolgálatukkal szerveztek maguknak vagyont és hírnevet. A Batthyányak kezdetben persze nem pusztán önzetlenségből vállaltak efféle feladatokat. Mivel birtokaik jelentős része a török támadások veszélyének kitett Szlavóniában és a Dunántúl délnyugati részén terült el, a család birtokainak állandó védelmére kényszerült. Saját vagyonuk védelme azonban tökéletesen egybevágott az ország érdekeivel, és a kezdetben kényszerűségből vállalt szerep később tudatossá vált; magatartásuk így nemesedett nemzedékről nemzedékre öröklődő hősi tradícióvá. A Batthyány család két évszázadon keresztül, egészen a felszabadító háborúk végéig, kiemelkedő szerepet töltött be a törökellenes harcokban. Tagjai magas katonai méltóságokat viseltek, birtokaik jövedelmének jelentős részét váraik megerősítésére és magánhadseregük fenntartására fordították.
-----A sort Batthyány I. Boldizsár nyitotta, aki Mátyás szolgálatában kőszegi várnagy volt, emellett pedig bánként a jajcai és boszniai hadak főparancsnoka. Egyik fia, II. Boldizsár ugyancsak kőszegi várnagy és boszniai bán lett, míg a másik, I. Ferenc 1522-től 1532-ig szlavóniai és horvát bán volt. Batthyány II. Boldizsár fia, III. Boldizsár 1568-tól töltötte be a dunántúli kerületi főkapitányi tisztséget, míg Batthyány III. Boldizsár fia, II. Ferenc 1604 és 1609 között, unokája, Batthyány I. Ádám pedig 1633-tól volt a dunáninneni hadak főkapitánya, egyúttal Zrínyi Miklós támasza és harcostársa. A későbbiekben a család idősebb, hercegi ágának tagjai szerezték meg a legmagasabb katonai pozíciókat. Batthyány I. Ádám unokája, II. Ádám 1685-től a dunántúli kerület és a Kanizsával szembeni végvidék főkapitánya volt, a törökellenes felszabadító háborúk egyik hőseként részt vett Buda visszavételében és Kanizsa felszabadításában, majd 1693-ban horvát bán lett. Fia, Batthyány Károly gróf érte el a családban a legmagasabb katonai rangot: tábornagyként Mária Terézia hadseregének fővezére volt. (Ő irányította II. József nevelését, és ő nyerte el a Batthyányak számára 1764-ben a hercegi rangot is.)
-----A család ifjabb, grófi ágán az első sarj, Batthyány I. Pál még szentgróti kapitány volt, leszármazottai azonban már nem futottak be számottevő katonai karriert. Vagy egyáltalán nem katonáskodtak, vagy csupán alacsonyabb tiszti rendfokozatokat értek el. Batthyány Lajos apja, József Sándor gróf 19 éves korától, 1796 októberétől zászlós volt a császári királyi 39. gyalogezredben, ahonnan 1798 áprilisában helyezték át az újonnan alakítandó 48. gyalogezred állományába. Itt alhadnagyi rangban szolgált, egészen 1800. november 30-án történt kilépéséig. Hasonló pályát futott be fia, Batthyány Lajos gróf, a későbbi miniszterelnök, aki ifjúkorában még szintén a katonai karrierben reménykedett: 1826. augusztus 5-től 1827. április 19-ig a császári és királyi 32. Esterházy gyalogezred hadapródja volt, azután a 9. Frimont huszárezredben szolgált alhadnagyként, végül 1831. április 30-án tiszti rendfokozatának megtartása nélkül lépett ki a hadseregből. A fiatal Batthyány Lajost kevésbé a hivatástudat, sokkal inkább az anyjától való függetlenség, az önálló egzisztencia vágya vezérelte a katonai pályára, melyet nagykorúvá válása és birtokainak átvétele után azonnal elhagyott.
-----Batthyány Lajos még bécsi diákévei alatt kezdte meg jogi tanulmányait, és azokat katonáskodása idején sem hanyagolta el, sőt 1826 novemberében sikeres vizsgát tett a zágrábi jogakadémián. A királyi akadémiák jogi fakultásai elsősorban a hivatali élet gyakorlati követelményeit tartották szem előtt, fő céljuk állami és vármegyei szolgálatra alkalmas tisztviselők képzése volt. Batthyány tehát családjának, valamint bécsi barátainak tanácsára a civil hivatalviseléshez szükséges jogi szakismereteket és a hagyományos nemesi, táblabírói műveltséget is megszerezte. Rokonai és barátai arra kapacitálták, vállaljon állami hivatalt, ősei e téren is számos követésre méltó mintát kínáltak neki.
-----Batthyány Lajos gróf felmenőit I. Boldizsártól kezdődően I. Ádámig ott találjuk az ország főméltóságai között, az udvari tisztségviselők sorában. Batthyány I. Boldizsár említett katonai tisztségei mellett Mátyás udvarának főétekfogómestere, majd főkamarása volt. Egyik fia, I. Ferenc 1522-től 1532-ig főtárnokmester volt, a másik fiú, II. Boldizsár pedig II. Lajos király főudvarmestere lett. A későbbiekben e tisztségek elvesztették eredeti tartalmukat, valódi funkcióikat, tiszteletbeli hivatalként azonban a Habsburg uralkodók is megtartották őket. Batthyány II. Boldizsár fia, I. Kristóf 1534-től főpohárnokmester, unokája, III. Boldizsár 1572-től főétekfogómester, dédunokája, II. Ferenc főlovászmester, ükunokája, I. Ádám gróf pedig szintén főétekfogómester volt.
-----Míg a família fiatalabb, grófi ágában a továbbiakban egyetlen főméltóságot, illetve udvari tisztségviselőt sem találunk - Batthyány Lajos dédnagyapja, II. Zsigmond gróf császári királyi kamarás és belső titkos tanácsos, nagyapja, Miksa gróf császári királyi kamarás, apja, József Sándor gróf pedig csupán Vas vármegye táblabírája volt -, a család idősebb, hercegi ága viszont rendkívül kiemelkedő aulikus karriert futott be a Habsburg királyok szolgálatában, és a XVIII. században, Mária Terézia uralkodása idején ért hatalma csúcsára. A "törökverő" Batthyány II. Ádám még elsősorban katonai teljesítményének köszönhette, hogy - horvát báni tisztsége mellett - 1700-tól 1703-ban bekövetkezett haláláig betölthette az országbírói posztot is. Fia, Batthyány Lajos gróf ezzel szemben kifejezetten civil karriert futott be, és két évtizedes hivatali pálya után (1727-től 1732-ig alkancellárként, majd 1733-tól 1746-ig kancellárként tevékenykedett Bécsben a magyar királyi udvari kancellárián) elérte a legmagasabb közjogi méltóságot: 1751-től haláláig, 1765-ig Magyarország utolsó nemzeti nádora volt.
-----Leginkább az ő példája ösztönözhette Batthyány Lajos grófot is, hogy ősei múltjához méltó, kiemelkedő politikai pályát fusson be. A családi tradíciók tehát szinte predesztinálták Batthyány Lajos közéleti szerepvállalását, ráadásul a grófot hatalmas becsvágy fűtötte, és vezérségre, irányító szerepre vágyott. Ősei kevés kivétellel udvarhű, lojális arisztokraták voltak, Batthyány Lajos viszont lázadó természeténél, valamint rendkívüli öntudatánál és büszkeségénél fogva elzárkózott az elől, hogy állami tisztséget viseljen és közösséget vállaljon a regnáló kormányhivatalnokokkal. (Pulszky Ferenc visszaemlékezése szerint a gróf "nagyravágyó lelke megvetette a Metternich-korszak férfiait", akik szerinte kevés ésszel és nagy elbizakodottsággal kormányoztak.)
-----Batthyány I. Boldizsár hivatalviselésétől, 1484-től kezdődően közel négyszáz évig, egészen 1867-ig a Batthyányak adták a Vas megyei főispánok, illetve főispáni helyettesek többségét is. E cím a XVIII. században örökössé vált a családban, és az idősebb, hercegi ágon öröklődött, míg a fiatalabb, grófi ágon csupán Batthyány Lajos nagyapja, Miksa gróf töltött be ilyen tisztséget, és ő is csupán fél évig, 1784. szeptember 20-tól 1785. március 15-ig volt Vas vármegye adminisztrátora. 1842 első hónapjaiban Széchenyi István gróf javasolta a kancellárián és a nádornak, hogy a tisztségéről lemondott Zichy Károly gróf helyére a vejét, Batthyány Lajos grófot nevezzék ki Vas vármegye főispáni helyettesévé. Széchenyi heteken át tárgyalt különböző kormánytisztviselőkkel, és Batthyány Lajos sem zárkózott el az ötlet elől, Bécsben azonban nem bíztak az előző országgyűlésen veszélyes ellenzéki vezérnek mutatkozó grófban, és mást neveztek ki e tisztségre.
-----Batthyány Lajos ősei a Habsburgok magyar királlyá választása óta általában készséges hívei voltak a dinasztiának, mindössze két alkalommal fogtak fegyvert az uralkodóház ellen. Batthyány II. Ferenc 1620-ban protestáns felesége, Lobkovitz Poppel Éva hatására lett Bethlen Gábor híve. Noha a következő évben maga is harcba szállt a császáriak ellen, az 1621 decemberében megkötött nikolsburgi béke következtében közkegyelemben részesült. A Batthyányak az 1660-as évek végén rokoni kapcsolataik ellenére kimaradtak a Wesselényi-féle összeesküvésből, Batthyány II. Kristóf és fia, II. Ádám azonban 1683 nyarán - hasonlóan a Vas megyei nemesség többségéhez - a török szultán hadaival Bécs ellen vonuló Thököly Imre hívéül szegődött, és együtt harcolt a kurucokkal a stájer hadak ellen. Amikor fordult a kocka és a törökök visszavonultak, a Batthyányak is sietve meghódoltak Lipót császárnak, aki 1684 elején közkegyelmet hirdetett. Batthyány II. Ferenc a közkegyelem ellenére szigorú büntetést kapott: birtokait császári katonaság szállta meg, javait gyakorlatilag lefoglalták, és 1687-ben bekövetkezett haláláig zár alatt tartották. Fia, a törökverő Batthyány II. Ádám mindezek miatt már nem szenvedett hátrányt, sőt említett katonai szolgálataival elnyerte az udvar kegyeit.
-----Batthyány Lajos gróf, "aki családját a Habsburgokkal egyidejűnek tartotta", kezdettől fogva egyenrangú partnerként viselkedett az uralkodóház tagjaival. Az országgyűlésen számos alkalommal öntudatosan és merészen szállt szembe a felsőtáblán elnöklő nádorral, József főherceggel, majd annak fiával, István főherceggel is, sőt 1847-ben szinte egyedüliként kifogásolta a főherceg nádorrá választását. (Batthyány a császári titkosrendőrség értesülései szerint nem akart Habsburg nádort választani, azt hangoztatva, hogy vannak alkalmas, rátermett államférfiak a magyar mágnások között is, mint például rokona, Batthyány Fülöp herceg.)
-----Noha Batthyány Lajos sohasem kívánta elszakítani Magyarországot a Habsburg Monarchiától, az udvart felingerelte a büszke gróf magatartása. Batthyány személye több szempontból is szálka volt a Habsburgok szemében: egyrészt személyes konfliktusaik miatt gyűlöletet ébresztett az uralkodóház tagjaiban, kiváltképp Zsófia főhercegnőben (Ferenc József anyjában), másrészt politikai szerepvállalásával, az ellenzéki párt elnökeként és alkotmányos miniszterelnökként egyaránt keresztezte a dinasztia érdekeit. Batthyány leginkább azzal tetézte "bűneit", hogy 1848 tavaszán és nyarán a nemzetőrség és a honvédség szervezőjeként megteremtette az önálló nemzeti haderő alapjait, szeptemberben pedig népfelkelést hirdetett Jellačić hadai ellen, sőt lemondása után maga is csatlakozott a népfelkelőkhöz. Noha egy szerencsétlen lovasbaleset megakadályozta, hogy Batthyány részt vegyen a hadműveletekben, az udvar - mely korábban kétszer is elnézte a Batthyányak hűtlenségét - már a fegyveres ellenállás kísérletét sem tudta megbocsátani a grófnak. Mint közismert, az első felelős miniszterelnököt 1849. október 6-án kivégzték, és minden vagyonát elkobozták.

 

FELHASZNÁLT IRODALOM

Batthyány Lajos őseiről, illetve a Batthyány család múltjáról:

A Batthyányak évszázadai. [Kiállítási katalógus.] Szombathely-Körmend, 2005.
A Batthyányak évszázadai. Tudományos konferencia Körmenden 2005. október 27-29. Szerk.: Nagy Zoltán, Körmend-Szombathely, 2006.
Batthyányakra emlékezünk. (Dákai füzetek 4.) Szerk.: Tóth Dezső, Veszprém, 1992.
BALOGH Gyula: Vasvármegye nemes családjai. Szombathely, 1894. 14-15. old.
Batthyány breviárium. Szerk.: Sumonyi Zoltán, Bp. 1991.
FALLENBÜCHL Zoltán: Magyarország főméltóságai. Bp. 1988.
GUDENUS János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. Bp. 1990. 113-132. old.
KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. I. Bp. 1911. 486-489. old.
KEMPELEN Béla: Magyar főrangú családok. Bp. 1931. 38-41. old.
KOLTAI András: Batthyány I. Ádám (1610-1659) (Testis temporis - Az idő tanúja 9.) Körmend, 2005. 3-28. old.
MÓRICZ Péter: Batthyány Lajos (1696-1765) (Testis temporis - Az idő tanúja 10.) Körmend, 2005. 3-24. old.
SÓSKUTI TÁRNOK Alajos: A Batthyányi herczegi s grófi nemzetség leszármazása 972-dik évtől 1874-dik évig. Nagykanizsa, 1875. 5-27. old.
Válogatott írások Ikervár történetéről I. Szerk.: Koszorús Ödön, Ikervár, 1996.
ZIMÁNYI Vera: A herceg Batthyány család levéltára. Repertórium. (Levéltári leltárak 16.) Bp. 1962. 5-8. old. (és a mellékelt genealógiai táblázat)
ZIMÁNYI Vera: A rohonc-szalónaki uradalom és jobbágysága a XVI-XVII. században. Bp. 1968. 14-26. old.
ZIMÁNYI Vera: A Batthyány-család hagyományai. In: Századok, 1982. 6. szám, 1153-1158. old.

Batthyány Lajos grófról:

ÁCS Tibor: Batthyány Lajos katonai szolgálatának története. 1826. augusztus 5.-1831. április 30. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 4. szám, 716-751. old.
Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. Szerk.: Körmöczi Katalin, Bp. 1998.
MOLNÁR András: Batthyány Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg, 1996.
MOLNÁR András: "Viam meam persequor". Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (1807-1848). Osiris, Bp. 2007. [Megjelenés előtt.]
TILCSIK György: Források és adatok a Batthyány Lajos és édesanyja közötti vita lezárulásához. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1996. 3. szám, 47-65. old.
TILCSIK György: Adatok Batthyány Lajos ikervári uradalmának történetéhez. In: A Dunántúl településtörténete. VII. Falvak, várak és puszták a Dunántúlon. X-XIX. század. Szerk.: Somfai Balázs, Veszprém, 1989. 255-264. old.
TILCSIK György: Zichy Antónia és Batthyány Lajos házassági szerződése. In: Vasi Honismereti Közlemények, 1989. 2. szám, 65-68. old.
URBÁN Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. 1986.
URBÁN Aladár: Batthyány Lajos gróf főbenjáró pöre. Bp. 1991.

 

 

Jegyzetek

* Írásunk a Családok, családfák, generációk című győri konferencián 2007. május 2-án elhangzott előadás bővített és irodalomjegyzékkel kiegészített változata