BARTHA DÉNES - KOVÁCS J. ATTILA

 

 

EGY NYUGAT-DUNÁNTÚLI BOTANIKUS

JEANPLONG JÓZSEF MUNKÁSSÁGA

 

               Jeanplong József 1919. április 2-án született Pancsován (ma Pancevo - Jugoszlávia) pedagógus családban: édesapja Jeanplong József gimnáziumi tanár, édesanyja Marton Paula tanítónő volt. Trianon miatt kerül a család előbb Kőszegre (1924) édesanyja szüleihez, majd Szombathelyre (1924). Bár nem a vasi föld szülötte, ide köti fiatalsága és tudományos munkásságának jelentős része. Nyugat-dunántúli tudósnak tekinthetjük.

Jeanplong József (1986)

               Elemi és középiskoláit is Szombathelyen végezte, 1937-ben a Faludi Ferenc reáliskolában szerzett érettségi bizonyítványt. 1938-43 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának volt a hallgatója, ahol 1943-ban földrajz-természetrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Ezután másfél éves katonai szolgálat következett, majd rövidebb ideig a nyergesújfalui, majd a kiskunfélegyházi gimnáziumban tanított. Közben, 1947-ben bölcsészettudományi doktorrá avatták. 1950-től 1974-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Növénytani Tanszékének adjunktusa, majd 1974-től 1981-ig, nyugalmazásáig docense. 1971-ben A Rába ártéri rétek, legelők ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálatai című dolgozatával elnyerte a biológiai tudomány kandidátusa fokozatot. 1992-ben a Vas megye területén végzett botanikai feltáró munkájáért a megye közgyűlése Gáyer Gyula-emlékplakettel tüntette ki, s ugyanebben az évben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem a dr. honoris causa (tiszteletbeli doktor) címet adományozta neki.
               Jeanplong József sokoldalú tudományos munkásságot mutat fel. Főbb kutatási területei a gyomtársulások elemzése, a rétek, legelők ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálatai, trópusi-szubtrópusi területek (pl. Vietnam, Kína) flórájának és vegetációjának tanulmányozása, botanikatörténeti elemzések és feltárások (C. Clusius, Gáyer Gyula, Visnya Aladár, J. Braun-Blanquet). Közreműködött a "Magyarország kultúrflórája" című sorozat 8. füzetének "Az angolperje és rokonai" című kiadványnak szerkesztésében és írásában (1980), valamint "Az Agrobotanika" 1. (1974) és 2. kötete (1980) megírásában és kiadásában. Botanikai kutatómunkásságából kiemelendő a nyugat-dunántúli területekre vonatkozó, 1941-től napjainkig tartó szerteágazó munka, melynek eredményeképpen a florisztika, fitocönológia, természetvédelem és a botanikatörténet terén számos ismerettel gazdagodtunk. Jeanplong József figyelmet fordított a tudomány népszerűsítésére is.

 

DR. JEANPLONG JÓZSEF NYUGAT-DUNÁNTÚLI BOTANIKAI MUNKÁSSÁGA
(BIBLIOGRÁFIA)

   
Florisztika
1941: Adatok Vas vármegye flórájához. (Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Vas.) - Borbásia 3, 58-60.
1942: Florisztikai adatok. (Floristische Daten) - Borbasia Nova 8, 1-3.
1956: Flóraelemek szerepe a flórahatárok megvonásában Északnyugat-Dunántúlon. (Die Rolle der Florenelemente in der Begrenzung der Florengebiete in NW-Transdanubien.) - Bot. Közlem. 46, 261-266.
1957: A Gaudinia fragilis (L.) BEAUV. Nyugat-Dunántúlon. Gaudinia fragilis (L.) BEAUV. im westlichen Teile Transdanubiens. - Bot. Közlem. 47, 111-112.
1958: Új előfordulási adatok a Transdanubicum és az Eupannonicum flórájának ismeretéhez. - Vasi Szemle 1/1, 120-122.
1972: Sárvár és környékének flórája. - Honismereti Híradó (Sárvár) 3/1, 5-12.
1972: Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. - Vasi Szemle 26/4, 586-588.
1983: Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. - Vasi Szemle 37/1, 111-114.
1991: Új előfordulási adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. - Vasi Szemle 45/1, 17-19.
1999: Új adatok Északnyugat-Dunántúl flórájának ismeretéhez. - Vasi Szemle 53/1, 143-145.
   
Fitocönológia
1951: Adatok és összehasonlító vizsgálatok Nyugat-Magyarország szántóföldi gyomviszonyainak ismeretéhez. (Angaben und vergleichende Untersuchungen über die Unkrautverhältnisse der Ackerböden West-Ungarns.) - Agr. Tud. Egyet. Mg. Kar Évk. 2, 17-38. (edit. 1952)
1955: Évelő pillangósok gyomcönológiai viszonyai Szombathely környékén. (Unkraut-zönologische Verhältnisse perennierender Schmetterlingsblütler in der Umgebung von Szombathely.) - Agrártud. Egyet. Agron. Kar Kiadv. 2/5, 23.
1959: Érdekes gyomnövénytársulás az Őrség nyugati részén. (Eine interessante Unkrautassoziation im westlichen Teile des Őrség (SW-Transdanubien.) - Bot. Közlem. 48, 101-105.
1959: Áttekintés a Rába árterének réttípusairól. (Eine Übersicht der Wiesentypen des Rába-Flutgebietes.) - Agrártud. Egyet. Mg. Kar Közleményei, 233-242.
1960: Vázlatok a Rába határvidéki árterének rétjeiről. (Übersichliche Schilderung der am oberen Raablauf in Ungarn gelegenen Wiesen.) - Bot. Közlem. 48, 289-299.
1966: Gyomcönózis-vizsgálatok pillangós vetésekben Ny-Magyarországon. - Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítője. 1965, 29-39.
1968: Pántlikafüves állományok cönológiai és hozamviszonyai a Rába árterén. - Agrártud. Egyet. Tud. Értesítője 21, 21.
1968: A Rába ártéri rétek-legelők ökológiai, cönológiai és hozamvizsgálatai. - Kandidátusi értekezés, Gödöllő, 279, + 28. mell.
1969: L'aspect estival de prairies ů Gaudinio-Arrhenatheretum aux environs de Montpellier. Étude phytosociologique. - Bull. Soc. Bot. Nord de France. 22/2, 119-123.
1969: A Rába ártéri rétek-legelők ökológiai, cönológiai- és hozamvizsgálatai. - Kandidátusi ért. tézisei, 9 pp.
1970: Franciaperjés kaszálók cönológiai vizsgálatai a Soproni- és a Kőszegi-hegységben. - Agrártud. Egyet. Mg. Kar Közlem. 131-147.
1975: Produktionsbiologische Untersuchungen an verschiedenen Wiesen- und Salzflurgesellschaften des Burgenlandes. - Biol. Forschungsinstitut Burgenland. Bericht (Illmitz, Österreich) 6, 1-6.
1988: Jelentősebb hasznosítható réttársulások az Alpokalja Vas megyei részén. - PRAENORICA Folia Hist.-Nat. II., 85-94.
   
Természetvédelem
1962: HORVÁTH E.-JEANPLONG J.: Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei. - Vasi Szemle I. 19-42. (Ua. Savaria Múzeum Közleményei 18.-ban is megjelent.)
1991: A kemeneskápolnai láp a múlté. - Vasi Szemle 45/2, 274-276.
   
Botanikatörténet
1967: A növényvilág kutatásának mai helyzete és feladatai Dél-Burgenlandban. Kapcsolatok Vas megyével. - Vasi Szemle 3, 395-400.
1967: Aufgaben der botanischen Forschung im südlichen Burgenland. Neue Beiträge zur Flora und Vegetation. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (Eisenstadt - Austria) 38, 145-151.
1970: Geobotanische Untersuchungen in Mittel- und Südburgenland. - Wiss. Arbeiten aus dem Burgenland (Eisenstadt). 44, 108-125.
1973: HORTOBÁGYI T.-JEANPLONG J.: Clusius, a botanikus. - Vasi Szemle 1973/3. 415-418.
1974: Clusius und die Pflanzennamen. - Wiss. Arbeiten aus dem Burgenland. 54, 53-56.
1976: Megemlékezés Carolus Clusius születésének 450 éves évfordulójára. - Bot. Közlem. 63, 231-233.
1978: Clusius und die Pflanzennamen II. - Burgenländische Heimatblätter (Eisenstadt, Österreich) 40, 4. 186-188.
 

 

A 80 éves Jeanplong József köszöntése (Gödöllő, 1999. április 27.)

   
1979: A Clusiusról elnevezett taxonok és elterjedésük. - Bot. Közlem. 66/1, 51-54.
1982: Vas megye botanikai kutatásának helyzete az utóbbi 100 év folyamán. - "Alpokalja természeti képe 1. Közlem." 1976-1981. Szombathely. 35-38. p.
1983: Megemlékezés Gáyer Gyuláról. - Vas Népe 1983. II. 12, 5.
1983: Gáyer Gyula természettudományi munkássága. - Vasi Szemle 37/4, 543-550. (edit. 1984)
1983: Két nevezetes Clusius-mű 400 éves jubileuma. - Vas Népe 1983. IX. 10, 5.
1983: JEANPLONG J.-KATONA I.: Clusius in Westpannonien. Beziehungen zu Boldizsár Batthyány und István Beythe. In: Fungorum in Pannoniis observatorum brevis Historia et Codex Clusii. Akadémiai Kiadó - Akademischer Druck- und Verlagsanstalt, Budapest-Graz, 34-39.
1984: Clusius életrajza. - Természet Világa 1984/2, 81.
1984: JEANPLONG J.-VÉRTESI P.-NÉ: Visnya Aladár természettudós. Vasi Életrajzi Bibliográfiák XV. Berzsenyi D. Megyei Könyvtár, Szombathely (ed. 1986). 1-88.
1989: Aumüller István emlékezete 1903-1988. - Vasi Szemle 43/4, 619-620.
1992: Megemlékezés Stephan Aumüller biológusra (1903-1988). - Savaria 20/2, 137-144.
   
Népszerűsítő irodalom
1944: Az enyhe tél tavaszt varázsolt a Felsőhegyen. - Vasvármegye I. 25.
1958: Könyvismertetés: PÓCS-DOMOKOS-NAGY: Vegetationsstudien im Őrség (Ungarisches Ostalpenvorland). Vegetációtanulmányok az Őrségben. - Vasi Szemle 1/2, 136-137.
1970: Könyvismertetés: GUGLIA O.-FESTETICS A.: Pflanzen und Tiere des Burgenlandes. - Bot. Közlem. 57/1, 84.