SUBA JÁNOS
 
 
 
 

ADALÉKOK A TRIANONI HATÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ VAS VÁRMEGYÉBEN
        A trianoni határvonal konkrét, részleges megjelölését, kitűzését, térképezését, a határokmányok elkészítését a Szövetséges és Társult Hatalmak által létrehozott nemzetközi határmegállapító bizottságok,1 a korabeli szóhasználattal élve úgynevezett "határrendező bizottságok" végezték 1921-1925 között.2 A bizottságok munkája két szakaszra osztható. Az egyik a békeszerződésben leírt politikai határvonal megállapítása és kijelölése a terepen.3 A másik pedig a határkitűzés, amikor a térképen bejelölt pontokat a terepen különböző határjelekkel kellett megjelölni, állandósítani. Ezt követően került sor a határvonal felmérésére, ami tulajdonképpen a határvonal és környéke térképezését jelenti a meghatározott sávban.4
          A Magyar-Osztrák Határmegállapító Bizottság 1921. július 29-én alakult meg Grazban. Elnöke André Jocard francia őrnagy, tagjai Arthur Craven brit ezredes, Enrico Calma olasz őrnagy, Yamagoutchi japán vezérkari ezredes. Ausztriát dr. Neugebauer István miniszteri tanácsos, Magyarországot Keresztes Artúr vezérkari ezredes, 1921. november 4-től dr. báró Villani Frigyes I. o. követi tanácsos, majd Traeger Ernő miniszterelnökségi osztálytanácsos képviselte.5 A magyar-osztrák határt a bizottság 3 (A, B, C) szakaszra osztotta. A magyar biztos szakaszonként egy-egy javaslatot nyújtott be, összesen 96 községet igényelve vissza Magyarországnak (a 342 Ausztriának ítélt községből), 79 823 lakossal (344 260-ból). A HMB mindhárom javaslatot elfogadta, s a Nemzetek Szövetsége Tanácsa elé terjesztette. A tanács az első javaslatot elutasította, a másik kettőt módosítva elfogadta.
          A Határmegállapító Központ6 és a magyar-osztrák határmegállapító bizottság irataiból a következőket olvassuk ki:
 
 

A HATÁRVONAL MEGÁLLAPÍTÁSA (DELIMITÁLÁSA)

          Az "A", "B" és "C" szakaszok határvonalának azon részeire nézve, amelyek a bizottság 1922. március hó 28-ai határozata értelmében nem kerültek a Népszövetség Tanácsának döntése elé, a bizottság elnökének felszólítására a két érdekelt delegáció többször folytatott eszmecserét, hogy egy közösen megállapított vonalra vonatkozó javaslatot terjesszenek elő, ilyen megegyezés azonban a "B" és "C" szakaszban csak egyes részekre jött létre, míg az "A" szakasz (Moson megye) delimitációjára nézve az érdekelt biztosok általában sehol sem tudtak megállapodni.7
          A két érdekelt biztosnak a határvonal egyes részeire vonatkozó kölcsönös megállapodásait a bizottság esetről esetre helyben hagyta, ahol pedig a két érdekelt delegáció nem tudott megegyezni egy vonalban, ott a bizottság döntött.
          A magyar delegáció az összes delimitációs tárgyalás során két elv érvényesítésére törekedett: mindenütt tiszteletben tartani a községek közigazgatási határait, és megvédeni a birtokok egységét az esetleges szétdarabolással szemben. Ezen két elvhez való ragaszkodás mellett volt ugyanis a legtöbb esély arra, hogy minél nagyobb területeket tudnak nyerni.
          Azok a részek, amelyekre nézve a két érdekelt delegáció a bizottság hozzájárulásával, kölcsönös megállapodással határozta meg a határvonal menetét, Vas vármegyét illetően a következők voltak:
          Az Írottkő (883) háromszögelési ponttól a Rohonc-Bozsok és Bucsu községek közös határvonaláig terjedő rész, ahol a határvonal mindenütt a községi határokat követi. Ezen megállapodást a HMB 1922. június 14-én tartott ülésén szavazta meg.
          Az Alsómedves-Nemesmedves-Alsórönök községek hármas határpontjától a Tóka községtől északnyugat-nyugatra kb. 2600 méterre levő 380. magassági pontig terjedő rész. A két érdekelt delegáció e vonalrészre - hogy az új állami határvonal mindenütt a községi határokat követhesse - megállapodott a békeszerződésben említett három fixpont (323. Hochkogel, 353. Csóka és 353. Jankehegy) eltolásában, így Magyarország teljesen visszanyerte Felsőrönök, Rábafüzes és Felsőszölnök községek határait. A magyar delegáció által elért területnyereség Felsőrönök község határában 120 kat. holdat, Rábafüzes község határában 250 kat. holdat és Felsőszölnök község határában 600 kat. holdat, összesen tehát 970 holdat tesz ki. A HMB e megállapodást az 1922. június 14-én tartott ülésén elfogadta.
 
 

A HMB ÁLTAL KIJELÖLT HATÁRSZAKASZOK

          Azok a részek, amelyekre vonatkozólag a két érdekelt delegáció nem tudott kölcsönös megállapodásra jutni, és ennek következtében azokat a HMB delimitálta, a következők voltak Vas vármegyében:
          A Nagysároslaktól a Nemesmedves-Németbükkösd-Gasztony községek hármaspontjáig terjedő rész. A határszakasz e részben a Szentkút és Karácsfa községeket összekötő út miatt Pinkamindszent község déli nyúlványát, valamint Karácsfa és Lovászad községet - melyek lakossága teljesen az Ausztriához való tartozás mellett nyilatkozott - a HMB által előterjesztett javaslat Ausztriának juttatta. Az 1922. szeptember 26-ai ülésen a magyar biztos egyedül szavazott a javaslat ellen.
          A Nemesmedves-Németbükkösd-Gasztony községek hármaspontjától az Alsórönök-Alsómedves községek határáig terjedő rész, ahol a határvonal Nemesmedves és Németbükkös, majd Nemesmedves és Zsánánd községek közös határát követi, és így Nemesmedves (Ginisdorf) község 326 kat. hold területtel és 365 lakossal Magyarországnak jutott.8 Ezt a határozatot a HMB 1922. október 10-ei ülésén - az osztrák biztos szavazata ellenében - 5 szavazattal hozták meg.
          A 251. magassági ponttól (kb. 3000 méterre keletre-délkeletre Pornóapátitól) és a 234. magassági pontig (kb. 2000 méterre keletre Szentpéterfa községtől) terjedő rész. Itt a Népszövetség Tanácsának döntésével Magyarországnak, illetve Ausztriának ítélt községek határai képezik az államhatárt, Szentpéterfa osztrák községből azonban az Erdődy gróf tulajdonát képező kb. 2000 kat. holdat kitevő erdőbirtokot (Tamásmajor kivételével) kihasították Magyarország javára.9 Az idevonatkozó határozatot a HMB 1922. november 15-ei ülésén 4 szavazattal 2 ellenében (Magyarország és Ausztria) hozta meg.
 
 

TERÜLETCSERÉK

          A magyar és osztrák biztosok között november 22-én egyezség jött létre, melynek értelmében Magyarország átengedi Ausztriának a Füles község határában fekvő és kb. 490 kat. hold kiterjedésű erdőséget, továbbá Rendek és Rőtfalva községeket, melyeket a Népszövetség Tanácsa szeptember 17-ei határozatával Magyarországnak ítélt oda. A Rőtfalva község határában fekvő és Esterházy herceg tulajdonát képező erdők (kb. 1600 kat. hold) azonban megmaradnak Magyarországnak. Ausztriának jut ezenfelül Káptalanvis község határából kb. 25 kat. hold kiterjedésű szőlőbirtok, amely a már eredetileg Ausztriához csatolt Locsmánd község lakosainak tulajdonában van.
          Ezeknek ellenében Magyarország megkapja a Sopron megyei Olmód és a Vas megyei Szentpéterfa községeket egész terjedelmükben, valamint a Nagyfalva és Németlak községek határában elterülő és a szentgotthárdi cisztercita rend tulajdonát képező kb. 120 kat. hold kiterjedésű szántóföldeket.10
          Ezen megegyezés értelmében Ausztriának jut kb. 2517 kat. holdnyi terület 1051 lakossal, Magyarországnak pedig 3071 kat. holdnyi terület 1907 lakossal, úgyhogy Magyarország tiszta nyeresége 554 holdnyi területet és 855 lakost tesz ki.11
          A fenti egyezséget a két érdekelt kormány és határmegállapító bizottság november 15-én tartott ülésén jóváhagyta.12
          A magyar kormányt a megegyezésnél a terület és lakosságnyereségen kívül az az indok is vezette, hogy Olmód és Szentpéterfa községek, melyeknek lakossága minden alkalommal a "legimpozánsabb" módon kifejezést adott törhetetlen hazafiságának, ismét visszakerüljenek Magyarországhoz. Ez a cél más módon nem lett volna elérhető.13
          Kőszeg város elveszítette ugyan hinterlandjából Rendek községet és - az Esterházy-erdők kivételével - Rőtfalvát is, azonban ez utóbbi erdők (1600 kat. hold), valamint a Népszövetség Tanácsának szeptember 17-i határozata értelmében Magyarországhoz csatolt kőszegi városi erdők (kb. 1200 hold) biztosítják Kőszeg faellátását, és a kiránduló és nyaraló közönséget sem zárják el megszokott kiránduló helyeiktől. Magyarországnak jutott Olmód község (650 kat. hold és 367 lakos), amely Kőszeg várossal közvetlenül határos, és gazdaságilag mindig annak hinterlandjához is tartozott. Annak ellenére, hogy a magyar kormány - mint a fentiekből is kitűnik - az egyezség megkötésénél Kőszeg város érdekeire is tekintettel volt, Kőszeg város képviselő-testülete mégis tiltakozását jelentette be az egyezmény ellen.14 Az eddig Rőtfalva község határához tartozó Esterházy-erdőket ezután közigazgatásilag Kőszeg városához csatolták, és így községi pótadójuk révén nagy mértékben emelték a város adóbevételeit.
          Azon községek, melyeket a Népszövetség Tanácsa szeptember 17-ei határozatával Magyarországnak ítélt, és amelyeket a két érdekelt biztos között megkötött csereegyezmény nem érintett: Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsőcsatár, Német- és Magyarkeresztes, Horvátlövő és Pornóapáti 1923. január 10-én kerültek vissza a magyar uralom alá.15 Ugyanezen a napon csatolták vissza Magyarországhoz Pinkamindszent, Felsőrönök, Rábafüzes és Felsőszölnök határából a békeszerződésben Ausztriának ítélt mintegy 1400 kat. hold kiterjedésű területet.
          Az átvétel úgy ment végbe, hogy az osztrák biztos a területet átadta a határmegállapító bizottság elnökének, akitől azt a magyar kormány nevében jelentéstevő átvette, és nyomban továbbadta a közigazgatás első tisztviselőjének.16 Ausztria viszont átvette a határmegállapító bizottság által neki ítélt Vas megyei Lovászad községet.17
          Ugyancsak január 10-én szűnt meg a semleges zóna a "B" és "C" szakasz mindazon részein, melyeket a csereegyezmény nem érintett.18
          Az említett községekben a magyar és az osztrák csendőrség és pénzügyőrség két nappal az átvétel előtt, vagyis január 8-án váltotta fel egymást.
          Szentpéterfa és Olmód községeket, melyek a két érdekelt biztos között kötött csereegyezmény alapján kerültek vissza Magyarországhoz, később, 1923. március 8-9-én vették át, tekintettel arra, hogy a csereegyezményhez "udvariassági szempontból" a Népszövetség Tanácsának hozzájárulását is kikérték. Ez az aktus azonban csupán "formalitás volt".19
          A határmegállapítás politikai része, a delimitáció 1922 végére befejeződött. Ezután megkezdődött a műszaki rész: a határvonal kitűzése a terepen, majd a felmérés, végül a térképezés.
 
 

AZ ÍROTT-KŐN ÁTVONULÓ HATÁRVONAL MÓDOSÍTÁSA

          A békeszerződésben az Írott-kő mint a Dunántúl legmagasabb pontja szerepel. Ez egyben a C szakasz kezdő pontja is. Az Írott-kő és a rajta épült kilátótorony elvesztése Kőszeg városát turisztikailag súlyosan érintette, mert a kitűzés során Ausztriához került át. A város lakossága több memorandumban kérte, hogy a kilátótorony szabad és akadálytalan használatát - határátlépési igazolvány nélkül - tegyék lehetővé. A tárgyalások nem vezettek eredményre.20
          Magyar kérésre a HMB helyszíni szemle után kénytelen volt elfogadni a magyar érveléseket. Így a határvonalba bekapcsolták a 883. magassági pontot. Mivel e pont fölött van az Árpád kilátótorony, ennek szabad megközelítését mindkét részről lehetővé kell tenni, szólt a HMB döntése. Ezt később jogi jegyzőkönyvben szabályozták.

Elotérben a rábafüzesi plébánia szárazmalma,
amelynek használata során az igavonó állat
minden kör megtételével átlépte az új határvonalat


          A döntés értelmében az új állami határvonal a 883. magassági ponton megy keresztül. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a határvonal a Bozsok-hammer határúttól a kilátótorony belsejében elhelyezett C szakaszponton (ami azonos a 883. magassági ponttal) halad át, és onnan tört vonalban éri el a Bozsok-Rechnitz közötti határt.21
          Az eredeti kitűzés megváltoztatása révén Magyarország számára a kilátótoronyból 21 m2, valamint a rohonci községi erdőből 140 m2, összesen 161 m2 került vissza, amelyet közigazgatásilag Bozsokhoz csatoltak.22
 
 

A RÁBAFÜZESI "SZENT IMRE PLÉBÁNIA" MELLETTI HATÁRVONAL

          A Vas megyei szentgotthárdi járásban fekvő Felsőszölnök község Szent Imre Plébániájához tartozó papi földek, amelyek Felsőszölnök, Rábafüzes és Inzenhof (Borosgödör) község határának érintkezési pontja körül terülnek el, az új állami határ kettévágta, mert a három község közül Inzenhof (Borosgödör) községet Ausztriának ítélte a békeszerződés.
          A papi birtok gazdasági épülete mellett van egy szárazmalom, ami nem más, mint egy - ló által húzott - járgány. A járgány járatási körzetének (az a kör, amit a ló körben megtesz) egy szakasza átkerült Ausztriához, amikor a községi határvonal állami határrá lett. Így a járgány használata alkalmával a körzeten belül a járgányt hajtó ló felváltva magyar és osztrák területen jár. Erre a visszás helyzetre a magyar delegáció felhívta az elnök figyelmét a határbejárás során. Aki "kellő érzékkel bírt ennek az alapjában véve operettbe illő szituáció felismerésére", és az 1922. december 19-ei ülésen határkiigazítást rendelt el.23

A határvonal megállapítása Alsócsatárnál


          Minden határkiigazítás természetszerűleg Magyarország javára történhetett volna. A magyar fél minden törekvése oda irányult, hogy az összetartozó papi birtokot egészében mentse meg. Természetesen ezt a néhány holdat az osztrák fél nem hagyhatta, és javaslata szigorúan a járgány szélére vonatkozott, ami egy szoba nagyságú, 14 m2-nyi háromszög átengedését jelentette. Az osztrák javaslat nem szolgálta a magyar érdekeket, mert a határkő áthelyezése többe került volna, mint amennyit a 14 m2-nyi terület ér. Ezen kívül a papi birtok kettévágása sem szűnne meg. A HMB elnöke nem avatkozhatott bele a két biztos vitájába, mert a határvonalat csak közös megegyezéssel változtathatják meg. A magyar fél kompromisszumként -, hogy legalább a szomszédos táblát megmentse a feldarabolástól - javasolta, hogy a határvonal a művelési ág határa legyen, ami a magyarokra nézve 2412,8 m2-nyi (671 négyszögöl) területet jelentett volna.24 A megegyezés sikerült is.25  De az osztrák biztos a saját műszaki helyettesét dezavuálta.26 Az osztrák biztos nem vállalta a megegyezést, mert időközben a Párizsban tartózkodó elnök a HMB helyszíni munkálatainak befejezéséről várta a sürgönyt, hogy a Nagykövetek Tanácsának jelentést tegyen. E célból Sopronban hagyott egy jegyzőkönyv-tervezetet, amit mindkét érdekelt biztos aláírt. Ez a kifogás nem menti fel Neugebauer osztrák biztost a felelősség alól, mert a magyar fél jelezte, hogy a két kérdést nem kapcsolja össze.27 A szárazmalom kérdését jogi úton jegyzőkönyvben tisztázták. A határmegállapítás e példája jellegét tekintve bekerült a sajtó útján a magyar köztudatba mint a határvonal megállapításának konkrét igazságtalan példája.28

AZ ALSÓCSATÁR MELLETTI HATÁRVONAL FUTÁSA

          1924. március 14-én a szombathelyi vámőrkerület parancsnoka javaslatot tett az Alsócsatár községnél futó határvonal módosítására. Ugyanis a községtől északnyugatra fekvő cigánysor északi legfelsőbb házát a határvonal kettészeli. A határkiigazítás azért lenne fontos, hogy a ház vagy Magyarországhoz, vagy Ausztriához tartozzon. Ugyanis "... a határvonalnak a házon keresztül való húzódása beláthatatlan következményeket von maga után. Elsősorban a ház lakóinak csempészete kézenfekvő dolog. A csempészárut a ház egyik oldalán beszállítva, a ház másik oldalán már kiszállíthatják anélkül, hogy abban határsértés nélkül valaki a lakosokat megakadályozhatná. Ennél súlyosabb esetekről és határincidensekről is lehet szó", mutatott rá a kerületparancsnok.29 A problémát megoldották, a határvonal futása a háznál megtörik, körülöleli Hódosi Márton házát. A határleírási jegyzőkönyvek már így készültek el.30

A magyar-osztrák határvonal Alsócsatár községben, Hódosi Márton házánál.
A határvonal megkerüli a házat, a disznóólat Ausztriának hagyva, a ház végénél
a C 21/15-ös határko található. A második kép a C 22-es határkonél készült;
a határ egyenesen a ház ajtajához vezet


          Ezek a példák is bizonyítják, hogy a határvonal komplex gazdasági területeket vágott ketté, amelyeknek idő kellett a reorganizálásához.
          A M-O HMB a határmegállapításra vonatkozó végleges jegyzőkönyvek, térképek és okmányoknak aláírása után 1924. augusztus 18-án feloszlott.31 Tevékenységének eredményeképp 19 756 holdon 5383 lakos, a soproni népszavazást is beleszámítva 64 384 holdon 55 403 lakos került vissza Magyarországhoz.
 


JEGYZETEK:

1 határmegállapító bizottságokat (továbbiakban: HMB) a Szövetséges és Társult Hatalmak (az Antant és az USA) hozták létre. Minden HMB biztosokból (akiknek számát és nemzetiségét a békeszerződés határozza meg általánosságban), segédbiztosokból, műszaki személyzetből (a helyszíni munkát végzők), valamint kiszolgáló állományból (térképrajzolók, titkárok, tolmácsok, futárok, sofőrök stb.) állt. Az "érdekelt hatalmak" (amelyek határát az adott HMB megállapítja) segédbiztosainak, műszaki személyzetének és kiszolgáló állományának létszámát maga az adott HMB határozta meg. A "nem érdekelt hatalmak" kiküldötteinek létszáma 1 biztos, 1 tolmács, 1 titkár és 1 segéd-térképrajzoló lehetett. A megállapított létszámot a Nagykövetek Tanácsa (NT) emelhette fel. Takarékossági okból, a NT rendeletére egy biztos több HMB-nak is tagja lehetett. A NT hozzájárulásával, a különböző hatalmak delegációin kívül minden HMB titkárságot állíthatott fel, amelyet az adott bizottság titkára vezetett, s aki mellé külön titkárt rendeltek. A NT 1921. június 21-én jegyzékben rendelte el a HMB-ok felállítását. A HMB-ok "nem érdekelt" tagjait brit, francia, olasz és japán megbízottak és a segédszemélyzet adták. A HMB-ok anyagi ellátását pedig a hadügyminisztérium és a pénzügyminisztérium intézte, de azok a két érdekelt fél területén felváltva, egyforma ideig székeltek. A HMB-ok szavazattöbbséggel hozott döntései az érintett országokra nézve kötelezők voltak.
2 A bizottságok működéséről lásd: SUBA János: Magyarország határának kitűzése és felmérése 1921-1925 között. (A határmegállapító bizottságok működése) I-IV. 1-1002 p. 1996. (Doktori disszertáció) Kézirat.
3 Felhasznált források: Magyar Országos Levéltár K. szekció: polgári központi kormányhatóságok levéltára (1867-1945) (továbbiakban: OL.K.), OL. A Határmegállapító Központi Iroda iratai (1921-1925), reservált iratai, K. 477 (továbbiakban: K 477.) A Határmegállapító Központi Iroda általános iratai, K. 478 (továbbiakban: K 478.). A Miniszterelnökségtől áttett iratok (1920-1949) K. 479 (továbbiakban: K 479). A HMK. felszámoló bizottságának iratai, K. 480 (továbbiakban: K 480). Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL). A Határmegállapító Bizottságok katonai megbízottainak iratai (1921-1925), A magyar-osztrák HMB katonai megbízottainak iratai, I. 51. (továbbiakban I.51.). A Határmegállapító Központ katonai meghatalmazottjának iratai, I. 48. (továbbiakban I.48).
4 SUBA János: A magyar-osztrák határ kitűzése és határokmányai. In: Magyarok maradtunk. 1921-1996. 71-82. p.
5 Az O-M HMB munkáját először a báró Villani Frigyes által szerkesztett Jelentés a Soproni népszavazásról és a magyar-osztrák határmegállapításról című 1923-ban megjelent mű tárgyalja.
6 Határmegállapító Központ: a trianoni békében megszabott határok megállapítására és kijelölésére létrehozott szervezet. Létrehozását a honvédelmi miniszter az 1921. augusztus 3-ai minisztertanácsi ülésen javasolta. A miniszterelnöknek közvetlenül alárendelt HMK vezetője gr. Csáky Imre korábbi külügyminiszter volt. A HMK központi irodája közigazgatási osztályból (2 tiszt és 3 tisztviselő) és elvi anyagi osztályból (a BM, a HM, a PÜM, a Földművelés-, az Igazság- és a Kereskedelemügyi Minisztérium egy-egy képviselője) állt. Az egyes tárcák képviselői fel voltak hatalmazva a képviselt tárcák között felmerült kérdések 24 órán belüli megoldására. A HMK működését 1921. augusztus 13-án kezdte meg a Szalay utca 8-10-ben. Tagjai: a központi iroda vezetője, dr. Szőgyény György II. osztályú követségi tanácsos (KÜM), Országh Miksa konzuli irodafőtiszt (KÜM), Stouy Kamilló miniszteri irodatiszt (KÜM), Antalffy Andor miniszteri tanácsos (PÜM) dr. Péteri Ödön miniszteri tanácsos (Keresk. Min.), dr. Császár Károly miniszteri tanácsos (Igazs. Min.), Theissenruck-Fleischmann Ödön vezérkari alezredes (HM). A 4 határmegállapító bizottság a HMK-nak volt alráendelve. A HMK látta el az egyes bizottságokat a munkájukhoz szükséges tárgyi kellékekkel, s biztosította anyagi szükségleteiket. A HMK tevékenységét 1927-ben fejezte be.
7 5158. szám/HMK.-1922. Osztrák fellebbezés a Moson vármegyei delimitáció ellen. OL. K. 478.
8 1269. szám/M. O.-1922. Moson megyei delimitáció (A M-O HMB. 1922. okt. 10-i döntése) OL. K. 481.
9 1486. szám/M. O.-1922. A HMB által megállapított Ny-Mo-i határ notifikálása OL. K. 479.
10 1559/M. O. szám Összefoglaló jelentés az osztrák biztossal kötött és a HMB által jóváhagyott csereegyezményekről. OL. K. 49.
11 4557.szám/HMK.-1922. Előterjesztés a Miniszterelnöknek. OL. K. 478.
12 9649/M. E. II.-1922. Miniszterelnök hozzájárulása a területcserékhez. OL. K. 478.
13 227. szám/M. O.-1923. Ólmod és Szentpéterfa községek átvétele. OL. K. 478.
14 1559/M. O. szám Összefoglaló jelentés az osztrák biztossal kötött és a HMB által jóváhagyott csereegyezményekről. OL. K. 49.
15 1487. szám/M. O.-1922. A"B" és a "C" szakasz. Részbeni átvétele 1923. január 10-én OL. K. 49.
16 36. szám/M. O.-1923. Nyolc Pinka-völgyi község átvétele Magyarország részére OL. K. 487.
17 4908. szám/HMK.-1923.Lovászad község átadása Ausztriának. OL. K. 478.
18 A semleges zónát 1921. október 6-án létesítette a szövetségközi tábornoki bizottság a népszavazás alá vont területek bitosítására. A M-O HMB elnöke többször javasolta, hogy demarkációs vonallal helyettesítsék. A magyar biztos - mindaddig, míg a HMB a végleges határra vonatkozó javaslatát meg nem tette - a semleges zónát tekintette mérvadónak. Igaz, hogy az osztrákok - mivel nem tudták megkülönböztetni a magyar katonaságot a határárőrségtől, pénzügyőrségtől - minduntalan panaszt emeltek a semleges zóna megsértése miatt 604. szám/M. O.-1922. A semleges zóna megszüntetése, 1730/pol. A semleges zóna megszüntetése. OL. K. 49.
19 168. szám/M.O.-1923. Ólmod és Szentpéterfa községek átadása OL. K. 478.
20 Ezért, amikor a kitűzési vázlat aláírására került volna sor, a magyar biztos jegyzékben fordult az elnökhöz, és kérte e birtokrészek revízióját, mert ellenkező esetben nem írja alá a kitűzési vázlatot. Az M-O. HMB tájékoztatója a Dunántúli Turista Egyesület elnökéhez (Szám nélkül - fogalmazvány) OL. K. 49.
21 906. szám/M. O. - 1923. A határvonal menetéről
22 6496. szám/M. O. - 1923. Az Írottkői kilátótorony hovatartozása tban. OL. K. 481.
23 A határkiigazításra a P. V. 46. (Az 1922. dec. 19-i ülés jkve.), Végrehajtása P V. 60. (Az 1923. okt. 10-i ülés jkve.)
24 Magyar kompromisszumos javaslatra osztrák delegáció válasza ZL. 820/23. OL.K. 49.
25 A megegyezés azért siekrült, mert az osztrák biztos megbetegedett. Az osztrák műszaki biztos az objektív megfontolásokból támogatta a magyar javaslatot. Az osztrák műszaki biztos nagyon sokszor szakmai megfontolásokból támogatta a magyar javaslatokat. Szakmai munkája kivívta a magyar fél elismerését. 921. szám/M. O. - 1923. Jelentés a Felsőrönöki határkiigazítási javaslat tárgyalásáról. OL. K. 49.
26 dezavuál = valaki tetteiért nem vállalja a kezességet, valaki eljárását helyteleníti
27 Magyar felfogás szerint más kategória egy Nagykövetek Tanácsához benyújtott jelentés, és más egy helyi jellegű kiigazítás. 1013. szám/M. O.-1923. Szent Imre melletti határkiigazítás OL. K. 49.
28 480. szám/M. O.-1924. Igazoló jelentés az újságcikk ügyében. A felelős szerkesztő kijelenti, hogy az adatokat Szombathelyen egy kávéházi törzsasztalnál szerezte be OL. K. 478.
29 1987/sgt. 1924. szám. M. kir. Szombathelyi vámőrkerületi pság Határkiigazítási javaslata. OL. K. 49.
30 234. szám/M. O.-1924. Az Alsócsatári cigányház hovatartozása OL K. 49.
31 Suba: i. m. 79. p.